[SEOUL] Kyunghee University Insitute of International Education
Học phí
Giới thiệu
Chương trình giáo dục
Photo Gallery
Video Gallery
Free Board
United States Dollar 1,111 Won (03-04-2020) INFO UPDATE 26-09-2017
Chương trình
Học phí (4 tuần)
USD Won
Chỗ ở (4 tuần)
828USD 920,000Won
468USD 520,000Won
432USD 480,000Won
414USD 460,000Won
594USD 660,000Won
Chi phí bổ sung
54USD 60,000Won
45USD 50,000Won
Số tiền dự kiến là tháng
(Học phí + Phí nhà trọ + v.v ...)
0USD 0Won