[SEOUL] Ewha Woman's University, Ewha Language Center
Học phí
Giới thiệu
Chương trình giáo dục
Photo Gallery
Video Gallery
Free Board
United States Dollar 1,111 Won (03-04-2020) INFO UPDATE 29-09-2017
Chương trình
Học phí (4 tuần)
USD Won
Chỗ ở (4 tuần)
387USD 430,000Won
267USD 297,000Won
Chi phí bổ sung
36USD 40,000Won
54USD 60,000Won
Số tiền dự kiến là tháng
(Học phí + Phí nhà trọ + v.v ...)
0USD 0Won