[SEOUL] Yonsei Korean Language Institute
Học phí
Giới thiệu
Chương trình giáo dục
Photo Gallery
Video Gallery
Free Board
United States Dollar 1,111 Won (03-04-2020) INFO UPDATE 28-09-2017
Chương trình
Học phí (4 tuần)
USD Won
Chỗ ở (4 tuần)
702USD 780,000Won
527USD 585,000Won
414USD 460,000Won
Chi phí bổ sung
72USD 80,000Won
Số tiền dự kiến là tháng
(Học phí + Phí nhà trọ + v.v ...)
0USD 0Won