[SEOUL] Dongguk University International Programs and Education
Học phí
Giới thiệu
Chương trình giáo dục
Photo Gallery
Video Gallery
Free Board
United States Dollar 1,111 Won (03-04-2020) INFO UPDATE 25-09-2017
Chương trình
Học phí (4 tuần)
USD Won
Chỗ ở (4 tuần)
0USD 0Won
324USD 360,000Won
Chi phí bổ sung
54USD 60,000Won
Số tiền dự kiến là tháng
(Học phí + Phí nhà trọ + v.v ...)
0USD 0Won
Note Short –term Course
Dormitory (Namsan Haksa) available upon request. (20,000 Won per day)