[DAEJEON] Mokwon University
Học phí
Giới thiệu
Chương trình giáo dục
Photo Gallery
Video Gallery
Free Board
United States Dollar 1,111 Won (03-04-2020) INFO UPDATE 11-10-2017
Chương trình
Học phí (4 tuần)
USD Won
Chỗ ở (4 tuần)
108USD 120,000Won
Chi phí bổ sung
45USD 50,000Won
Số tiền dự kiến là tháng
(Học phí + Phí nhà trọ + v.v ...)
0USD 0Won